Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Zirve Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti (ZİRVE BİLGİSAYAR) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (POLİTİKA), kişisel verilerin ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından işlemesi süreçleri ve ilkeleri hakkında ilgili taraf ve kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade eder.

3. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN HUKUKİ GEREKÇELERİ

ZİRVE BİLGİSAYAR işletme faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • Tüzel kişilik iş faaliyetlerimiz çerçevesinde, kapsamında olduğumuz ilgili diğer kanunlar ve ikincil düzenlemeler
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
 • Dikkate alınarak işlenmekte ve ilgili kanunlarda öngörülen saklama süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

  KVKK'da tanımlanan istisnalar dışında, ZİRVE BİLGİSAYAR ilgili kişilerin açık rızasını alarak kişisel veri işlemektedir. KVKK 5. Maddede yer alan hükümler çerçevesinde veri sahibinin açık rızası olmadan verilerin işlenebildiği durumlar:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KVKK 6(2). Madde hükmü gereği, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişilerin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.

  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından İnsan kaynakları sürçleri, finans ve muhasebe süreçleri, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve reklam analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

  ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından işlenen kişisel veriler, alttaki tabloda belirtilen yasal sürelerde muhafaza edilmektedir.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  ZİRVE BİLGİSAYAR kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda KVKK ve ilgili mevzuata uymaktadır. Bu çerçevede kişisel veriler ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişi ve taraflara aktarılmamaktadır. Ancak KVKK tarafından tanımlanan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından veri sahibinin açık rızası olmaksızın da üçüncü kişi ve taraflara aktarılabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kişisel verileriniz (yeterli önlemler alınmak kaydıyla) sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından; kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza alınmaksınız aktarılabilecektir.

  Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

  8. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  KVKK’nın 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda ZİRVE BİLGİSAYAR ’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
 • KVKK’nın 28(2). Maddesi çerçevesince, aydınlatma yükümlülüğü olmayan durumlar:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
 • 9. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

  KVKK 11. madde çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • 10. VERİ SAHİBİ BAŞVURU SÜRECİ

  ZİRVE BİLGİSAYAR, yasal taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla işleme alacaktır. ZİRVE BİLGİSAYAR, KVKK 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, veri sahipleri, aşağıda sayılan hallerde KVKK’nın 11. maddesinde tanımlanan hakları kullanamazlar.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVKK’nın 11. maddesinde tanımlanan haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
 • İlgili kişiler, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yasal başvurularını Zirve Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti. Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. İYTE Sitesi Teknopark İzmir A 1 Binası Apt. No: 1/17/44 Urla / İZMİR adresine şahsen veya noter kanalıyla iletebilirler. Elektronik imzalı başvurular zirvebilgisayar@hs01.kep.tr KEP adresine yapılabilir. Sistemimizde e-posta adresi mevcut olan ilgili kişiler, başvuru formunun imzalı nüshasını ilgili e-posta adresi üzerinden info@zirve-bilgisayar.com adresine “KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU” konu başlığı ile gönderebilirler.

  11. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

  ZİRVE BİLGİSAYAR kişisel verilerin korunması için aşağıda belirtilen teknik ve idari önlemleri almaktadır.

  11.1. İDARİ ÖNLEMLER

  Kişisel veri güvenliğini temin etmek için ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından alınan idari önlemler:

 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • <
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • M11.2. TEKNİK ÖNLEMLER

  Kişisel veri güvenliğini temin etmek için ZİRVE BİLGİSAYAR tarafından alınan teknik önlemler:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
 • 12. DİĞER HUSUSLAR
 • İşbu politika belgesi elektronik ortamda yayımlanır,
 • KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri ile politika belgesi arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 • Kişisel veri işleme süreçlerinde değişiklik olması halinde, yeni politika belgesi aynı yöntemle yayımlanır ve yürürlüğe girer.